தொடரும்

என் மீதமர்ந்த பறவை
இளைப்பாறிய பின் பறக்கிறது.

மீண்டும்
அமரும் வரை
பின்
தொடரும்
என் கிளை.